!!NOU!! FIȘA MĂSURII ACTUALIZATĂ (ULTIMA FORMĂ) publicat în data de 02.08.2019

Denumirea măsurii Sprijinirea investiţiilor în infrastructura cu efect urbanistic
Codul măsurii M6/3A
Tipul măsurii 

X – Investiții

    – Servicii 

    – Sprijin forfetar

1. Descrierea generală a măsurii

1. Justificarea măsurii şi corelarea cu analiza diagnostic şi SWOT

Situaţia înfrastructurii fizice este satisfăcătoare din punct de vedere cantitativ.

Din punct de vedere calitativ şi estetic, analiza teritoriului relevă necesitatea de investiţii care să ducă la înfrumuseţarea aspectului estetic al străzilor.

Prin programul PNDR LEADER, care cuprinde proiecte de dimensiuni mici, se propune o măsură cu investiţii mici şi impact urbanistic semnificativ, investiţii în înfrumuseţarea străzilor prin dotare cu mobilier stradal şi vegetaţie ornamentală.

Prin măsura propusă, se are în vedere orice tip de investiţie care implică un aport estetic şi/sau practic la aspectul străzilor: amenajare staţii de autobuz cu mobilier urban; amenajare platforme sau trotuare cu bancuţe în zonele şcolilor, gradiniţelor şi căminelor culturale, plantare arbuşti ornamentali, etc.
Necesitatea implementării măsurii rezulta din analiza diagnostic, pt. I.5 şi respectiv analiza SWOT, pt. III.4.

1.2. Obiectivul de devzoltare rurală al Reg. ( UE) nr. 1305/2013 Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
1.3. Obiectivul specific local al măsurii Ameliorarea aspectului estetic-urbanistic al localităţilor din teritoriul GAL
1.4. Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art.5, Reg. ( UE) nr.1305/2013 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. a) Incurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.
1.5. Contribuția la domeniile de intervenție 1. Măsura corespunde obiectivelor din Reg (UE) nr.1305/2013 Art. 20. Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale.

2. Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 6 (prevazut la art.5, Reg (UE) nr. 1305/2013).

3. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr.1305/2013 Măsura contribuie la obiectivul transversal protecţia mediului.

4. Complementaritatea cu măsurile din SDL Nu este cazul

5. Sinergia cu alte măsuri din SDL

Măsura M6/3A corespunde aceleiaşi priorităţi ca şi măsura M7/3B – Sprijin pentru înfiinţarea serviciilor turistice de utilitate publică : Prioritatea P3 (TABEL IV.1) – Modernizarea urbanistică a teritoriului.

2 . Valoarea adaugată a măsurii Valoarea adăugată a măsurii M6/3A constă în:

 • realizarea unor investiţii în infrastructura de bază cu valoare estetică ridicată;

Relevanţa măsurii:

Prin intermediul unei investiţii relativ mici, se vor implementa proiecte cu impact semnificativ asupra aspectului estetic al localităţilor.

Necesitatea sprijinului conform măsurii M6/3A rezultă din analiza diagnostic, pt. I.5, respectiv din analiza SWOT, pt. III.4.

 

3. Trimiteri la acte legislative – Regulamentul UE 1303/2013;

– Regulamentul UE 1305/2013;

– HG28/2008 privind conţinutul cadrul a documentaţiei pentru investiţii publice Se adaugă legislaţia naţională referitoare la toate domeniile conexe activităţii:

– Legislaţia naţională în domeniul protecţiei mediului;

– Legislaţia naţională în domeniul sanatăţii;

– Legislaţia Naţională în domeniul securităţii la incendiu.

4. Beneficiari direcți/indirecți ( grup țintă)
4.1 Beneficiari direcți

Beneficiari direcţi :

cele 6 comune componente ale GAL

4.2 Beneficiari indirecți

Beneficiari indirecţi :

Comunităţile locale din teritoriul GAL.

5.Tip de sprijin ( conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acţiuni eligibile

– achiziţia de mobilier stradal;

– achiziţia de material dendrologic ornamental, de corpuri de iluminat stradal;

– lucrari de constructii;

– consultanţa, proiectarea şi ingineria, pentru elaborarea Cererii de finanţare şi implementarea proiectului.

Acţiuni neeligibile

– achiziţii bunuri şi echipamente “second hand”;

– cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului (deciziei) de finanţare a proiectului cu excepţia : costurilor generale definite la art.45, alin 2 litera c) a R (UE) nr.1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare;

– cheltuieli care pot fi dublu finanţate în cadrul proiectului eligibil;

– cheltuieli financiare de orice tip, legate de cofinanţarea prin credit bancar;

– contribuţie în natură;

– cheltuielile privind închiriere maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;

– costuri operaţionale, costuri de întreţinere, chirie;

6.1 Pentru proiecte de investiții
6.2 Pentru proiecte de servicii
7. Condiții de eligibilitate

 Beneficiari eligibili

– comunele din teritoriul GAL.

Beneficiari neeligibili

– solicitanţii înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor şi majorărilor de întârziere;

– solicitanţii care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate, încetate din proprie iniţiativă pentru un an de la data rezilierii, precum şi solicitanţii care au avut contracte de finanţare încetate ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, timp de doi ani de la data rezilierii;

– beneficiarii Programului SAPARD şi FEADR care sunt în situaţii litigioase cu AFIR, până la pronunţarea definitivă a instanţei de judecată;

Alte precizări

In cadrul unei sesiuni, aplicantul va depune un singur proiect în cadrul unei măsuri.

7.2 Pentru proiecte de investiții în modernizarea/dezvoltarea exploatațiilor
8. Criterii de selecție 1. Principiul promovarii valorii urbanistice-estetice
Se punctează proiectele care aduc un aport estetic favorabil în amplasamentul investiţiei2. Principiul prioritizării investiţiilor cu utilitate pentru copii
Se punctează proiectele care realizaează investiţii în zonele adiacente şcolilor şi grădiniţelor3. Principiul promovării proiectelor cu impact favorabil asupra mediuliui
Se punctează proiectele care cuprind şi plantare de vegetaţie ornamentală4. Principiul prioritizării resurselor de energie regenerabilă
Se punctează proiectele care cuprind obiecte stradale sau corpuri de iluminat stradal alimentate electric cu panouri fotovoltaice
9.Sume aplicabile și rata sprijinului Intensitatea sprijinului stabilit prin Măsura M5/3A este de 90{9482acc352d2c43fbc6af5fc93355339f4655764a7fd92c62d9215d41a2a5b9a} din valoarea cheltuielilor eligibile.

Valoarea minimă a unui proiect finanţat prin această măsura va fi de 5.000 Euro.

Valoarea maximă a unui proiect este de 18.000 euro.

10. Indicatori de monitorizare Număr de beneficiari: 6

Totalul fonduri alocate: 96.000 Euro

pdf3

DOCUMENTE SPECIFICE APELULUI 3

Apelul Scurt – publicat în data de 26.02.2020

Apelul Lung – publicat în data de 26.02.2020

Ghidul Solicitantului – publicat în data de 26.02.2020

Cererea de finanțare – publicat în data de 26.02.2020

Anexa 5 Plan de activități – publicat în data de 26.02.2020

Anexa 2 Studiu de fezabilitate – publicat în data de 26.02.2020

Anexa B a Studiului de fezabilitate – publicat în data de 26.02.2020

Anexa 3 DALI – publicat în data de 26.02.2020

Anexa 4 Memoriu Justificativ pentru beneficiarii publici – publicat în data de 26.02.2020

Fișa de verificare a încadrării proiectului – publicat în data de 26.02.2020

Fișa de evaluare generală a proiectului – publicat în data de 26.02.2020

Fișa măsurii – publicat în data de 26.02.2020

 GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA 6 APEL 3 – în consultare- publicat în data de 24.02.2020

DOCUMENTE SPECIFICE APELULUI 2

Apelul Scurt – publicat în data de 20.01.2020

Apelul Lung – publicat în data de 20.01.2020

Ghidul Solicitantului – publicat în data de 20.01.2020

Cererea de finanțare – publicat în data de 20.01.2020

Anexa 5 Plan de activități – publicat în data de 20.01.2020

Anexa 2 Studiu de fezabilitate – publicat în data de 20.01.2020

Anexa B a Studiului de fezabilitate – publicat în data de 20.01.2020

Anexa 3 DALI – publicat în data de 20.01.2020

Anexa 4 Memoriu Justificativ pentru beneficiarii publici – publicat în data de 20.01.2020

Fișa de verificare a încadrării proiectului – publicat în data de 20.01.2020

Fișa de evaluare generală a proiectului – publicat în data de 20.01.2020

Fișa măsurii – publicat în data de 20.01.2020

!!NOU!! Ghidul Solicitantului M6 Apel 2– În consultare- publicat în data de 07.01.2020

Anunțul de prelungire a apelului de selecție 

Având în vedere faptul că am primit solicitări din partea potențialilor beneficiari pe măsura M6 pentru  prelungirea apelului de selecție, Directorul Executiv GAL Vlăsia Ilfov Nord Est a hotărât prin Decizia nr.726 din 29.10.2019:

 • Prelungirea apelului de selecție nr.1 pentru măsura 6 „Sprijinirea investițiilor în infrastructura cu efect urbanistic” până la data de 15.11.2019, ora 16 ;

Anunțul de prelungire a apelurilor de selecție 

Având în vedere faptul că am primit solicitări din partea potențialilor beneficiari pe cele 2 măsuri pentru  prelungirea apelurilor de selecție, Directorul Executiv GAL Vlăsia Ilfov Nord Est a hotărât prin Decizia nr.713 din 07.10.2019:

 • Prelungirea apelului de selecție nr.1 pentru măsura 6 „Sprijinirea investițiilor în infrastructura cu efect urbanistic” până la data de 29.10.2019, ora 16 ;

Anunțul de prelungire a apelurilor de selecție 

Având în vedere faptul că am primit solicitări din partea potențialilor beneficiari pe cele 3 măsuri pentru  prelungirea apelurilor de selecție, Directorul Executiv GAL Vlăsia Ilfov Nord Est a hotărât prin Decizia nr. 698 din 19.09.2019:

 • Prelungirea apelului de selecție nr.1 pentru măsura 6„Sprijinirea investițiilor în infrastructura cu efect urbanistic” până la data de 18.10.2019, ora 16 ;

DOCUMENTE SPECIFICE APELULUI 1

Apelul Scurt – publicat în data de 12.08.2019

Apelul Lung – publicat în data de 12.08.2019

Ghidul Solicitantului – publicat în data de 12.08.2019

Cererea de finanțare – publicat în data de 12.08.2019

Anexa 2 Plan de activități – publicat în data de 12.08.2019

Anexa 3 Studiu de fezabilitate – publicat în data de 12.08.2019

Anexa B a Studiului de fezabilitate – publicat în data de 12.08.2019

Anexa 4 DALI – publicat în data de 12.08.2019

Anexa 5 Memoriu Justificativ pentru beneficiarii publici – publicat în data de 12.08.2019

Fișa de verificare a conformității administrative a proiectului – publicat în data de 12.08.2019

Fișa de evaluare generală a proiectului – publicat în data de 12.08.2019

Fișa măsurii – publicat în data de 12.08.2019

GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA 6 APEL 1 în consultare – publicat în data de 29.07.2019

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

  Numele (obligatoriu)

  Adresa de email (obligatoriu)

  Subiectul

  Mesaj

  Contact

  Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

  Start typing and press Enter to search